Община Кресна
 • ХАРТА НА КЛИЕНТА


  Създаването на Харта на клиента в Община Кресна стъпка в посока на удовлетворяване на високите изисквания на обществото към администрацията. Основна цел е подобряване достъпа до административните услуги и повишаване на качеството им, постигнато чрез насърчаване участието на клиентите и служителите при обслуждане на услугите,начина им на предоставяне, необходимото качество и стандарти на изпълнение.Хартата сама по себе си не е юридически документ и не създава юридически права.Но тя помага на клиентите да разбират и защитават правата си по- добре,както и да изискват по-добро обслужване.Хартата на клиента подпомага също и работата на служителите от администрацията чрез по-ясно дефиниране на предоставените от нея услуги.

  П Р И Н Ц И П И Н А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О
  О Б С Л У Ж В А Н Е

  Административното бслужване се осъществява при спазване на принципите,установени в Закона за администрацията и Административнопроцесуалния кодекс, както и при гарантиране на :

  * Равен достъп до административни услуги и до информация за административното обслужване;

  *Различен достъп до административни услуги и информация за тях;

  * Любезно и отзивчиво отношение ;

  * Координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на административното обслужване ;

  * Надеждна обратна връзка ;

  * Качество на предоставяните услуги.

  СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

  В процеса административното обслужване , служителите в общинската администрация се ангажират да спазват следните стандарти:

  1.Отношение към клиентите:

  Предоставяне на еднакъв достъп до услуги иравно поставено отношение към всички клиенти, независимо от техните потребности, социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения.

  Спазване на конфеденциалност относно запитвания и жалби на всеки един клиент.

  2.Информация за клиента.

  Предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна информация на клиентите по начин удовлетворяващ техните потребности и чрез различни канали за достъп: информационни табла, диплянки, Интернет-страница.

  3.Комуникация с клиенти.

  Предоставяне на ясни, лесно разбираеми, пълни и точни обяснения, консултации, писмени отговори на клиентите.

  4. Канали за достъп до информация и услуги и механизми за обратна връзка. В Община Кресна функционира Център за информация и услуги на гражданите на партерния етаж. В центъра се намира информационното табло на общината, кутия за сигнали за корупция, диплянки, съдържаща информация за вида, таксата и срока за предоставените услуги в общината.

   

  Подробна информация за административно обслужване и дейността на администрацията може да бъде получена и на Интернет-адреса на общината www . kresna . info

  Работното време на администрацията съгласно Устройствения правелник е от 8.00ч. до12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч. без прекъсване.

   

  Писменни молби, жалби и запитвания се подават в деловодствата на общината в административната сграда на ул. „Македония”№96

  Регламентирани приемни часове на ръководния състав в общината няма. За предварителни записвания, може да се получи от информацията на тел.07433 /

  23-60. Останалия административен персонал – началник отдели, сектори и звена е на разположение на запитвания на гражданите през целия работен ден. На

  Тел.07433/23-60 гражданите могат да получат информация за структурата и приема в общината. Сигнали за корупция се подават в кутията на партерния етаж.

  5.Спазване на срокове.

  Предоставяне на цялата необходима информация на клиента още при първия контакт с администрацията, уведомяването му за регламентираните законови срокове за получаване на административна услуга.

  6.Отговорност и отчетност.

  * Поемане на отговорност за работа на администрацията според приетите стандарти на обслужване;

  *Ангажираност на ръководството за подобряване на административното обслужване и изпълнение на стандартите на обслужване;

  * Измерване и публикуване на оценката за удовлетвореността на клиентите на период от шест месеца;

  НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ОПРЕДЕЛЯЩИ ПРАВАТА
  НА КЛИЕНТА.

  Конституция на Република България

  Закон за администрацията

  Закон за местното управление и местната администрация

  Закон за админастративното производство

  Административнопроцесуален кодекс

  Устройствен правилник на Община Кресна

  Закон за достъп до обществена информация

  Закон за защита на класифицираната информация

  Закон за защита на личните данни

  Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

  И други нормантивни актове касаещи дейността на общинската администрация

  ПРЕДОСТАВЯНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
  В ОБЩИНА КРЕСНА

  Подробна информация за вида на услугите, за срока за предоставяне, необходимите документи може да получите от Интернет – сайта на общината— www . kresna . info

  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ

  От потребителите на услуга се очаква:

  •  Да се отнасят с уважение към служителите, които ги обслужват;

  •  Предоставяне на пълна и точна информация, необходима за извършване на услугата;

  •  Да се отнасят позитивно и с доверие към възможностите, които Ви дават предоставяните услуги или информация;

  •  Да дават предложения за подобряване на административното обслужване чрез използване на предоставените комуникационни канали.

  НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ЗНАЕ:

  *Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат;

  * Общинската администрация си запазва правото да не дава отговор на жалби и облаквания, съдържащи нецензурни изрази, неморални изказвания, уронващи престижа на институцията;

  •  Общинската администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани с лични данни и класифицирана информация;

  •  Всички стандарти административното обслужване са регламентирани от закони и под законови нормативни актове, както и от административни актове, приети от Общински съвет- Кресна. Информация за тях може да получите на хартиен носител от деловодството на общината срещу регламентирана такса.

  календар
  Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031